Vedtægter for Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub

Nedenstående vedtægter kan hentes i “printervenlig” pdf ved tryk her.

§1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub, i almindelighed benævnt SSM. Klubben er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

§2. Formål

Klubbens formål er at fremme sejlsport, motorbådssejlads, bræt og anden ro og vindsport, hvilket søges opnået ved at samle alle, der interesserer sig for disse sportsgrene, dels ved afholdelse af konkurrencer og fællesture og dels ved at varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne.

§3. Medlemskab og organisation

SSM er medlem af Dansk Sejlunion. SSM er undergivet Dansk Sejlunions love og bestemmelser.

§4. Optagelse af medlemmer

 1. Som aktivt eller passivt medlem af SSM kan bestyrelsen optage enhver der har interesse i de formål, der er nævnt i § 2.
 2. En person, der ejer eller er medejer af en båd optages ikke som passivt medlem. Dog kan personer som kan godtgøre et aktivt medlemskab af en anden sejl- eller motorbådsklub, også optages som passivt medlem.
 3. Begæring om optagelse rettes til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen afgør ved simpelt stemmeflertal optagelsen. Ethvert nyt medlem får meddelelse om, at det er optaget, ved at et eksemplar af klubbens vedtægter samt kontingentopkrævning elektronisk e.l. tilsendes medlemmet.
 4. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, dersom 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Æresmedlemmer betaler intet kontingent, men har i øvrigt rettigheder som passive medlemmer. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§5. Regnskab og kontingent

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant. Det gennemgåede regnskab forelægges af kassereren ved den ordinære generalforsamling. Kontingenter og indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling og optages som et særligt punkt på dagsordenen. Kontingentopkrævning udsendes til medlemmerne hvert år den 1. oktober.

Følgende medlemmer betaler reduceret kontingent:

 1. Aktive medlemmer, der tegner et familiemedlemsskab.
 2. Pensionister
 3. Passive medlemmer.

§6. Udmeldelse og eksklusion.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen inden regnskabsårets udgang. Såfremt et medlem står i restance pr. 1. november i et regnskabsår, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel slette vedkommende. Medlemmet kan kun genoptages, såfremt det skyldige beløb samt nyt indmeldelsesgebyr er betalt. Klubben er bemyndiget til at inddrive restancen ved retslig inkasso.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse om eksklusion, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 25 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til generalforsamlingen med ret til at forsvare sig.

§7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Klubben afholder ordinær generalforsamling inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved udsendelse som elektronisk post e.l. til medlemmer samt ved meddelelse på hjemmesiden og med opslag i klubhusene. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på samme måde.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages på dagsordenen.

§8. Dagsorden

Dagsordenen skal have følgende indhold:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Bestyrelsens forslag
 7. Orientering om budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Aktiviteter fremover
 10. Valg af formand, ulige år
 11. Valg af kasserer, lige år
 12. Valg af øvrige bestyrelse
 13. Valg af suppleant/er til bestyrelsen
 14. Valg af bilagskontrollant og suppleant
 15. Eventuelt

§9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 6, 13 og 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog kræves der skriftlig afstemning, når blot et medlem kræver dette.

Protokollen, eller en elektronisk udgave af protokollen, med referat fra foregående generalforsamling fremlægges. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen e.l., hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Om sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning.

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Der kan ske indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 medlemmer eller den samlede bestyrelse kræver dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæring er fremsat.

Indkaldelse til medlemmer, med oplysning om det emne der ønskes behandlet, udsendes senest 8 dage efter begæring er fremsat som elektronisk post e.l. samt ved meddelelse på hjemmesiden og med opslag i klubhusene.

Den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen e.l., hvori også et referat af forhandlingerne optages.

§11. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer og indtil 2 bestyrelsesmedlemmer, der alle skal være aktive medlemmer. Bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollant vælges for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Jfr. dog § 6. Ved stemmelighed i bestyrelsesspørgsmål er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Ved frafald af kasserer i en valgperiode, vælger bestyrelsen af sin midte en kasserer indtil næste generalforsamling.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Under bestyrelsens forhandlinger fører sekretæren klubprotokollen eller lignende elektronisk protokol.

For klubbens gæld hæfter alene klubbens formue. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller kreditter uden generalforsamlingens godkendelse.

§12. Stemmeret

Stemmeret har alle medlemmer. Stemmeretten er dog betinget af, at det pågældende medlem er indmeldt i foreningen mindst 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§13. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen med 1 måneds varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor alene forslaget om ændring af vedtægterne behandles. Indkaldelsen sker ved udsendelse som elektronisk post e.l. samt ved meddelelse på hjemmesiden og med opslag i klubhusene.

Hvis også de 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§14. Særlige udvalg

Bestyrelsen kan vælge udvalg eller indstille personer til varetagelse af særlige opgaver.

§15. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af forenings stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue fordeles, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt flertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til søsportslige formål i Sønderborg Kommune.

§16. Ikrafttræden

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter af 11. januar 1991 og 15. januar 2003 og træder i kraft den 30. november 2017.

Således vedtaget den 30. november 2017.

Ewald Andersen

Formand

Michal Lynge

Næstformand

Isabella Clausen

Kasserer

Johan Kjartansson

Sekretær

John Jensen

Bestyrelesmedlem